F019

Country
Institution type
Register of caviar exporters
Exporter
Yes
Address
Zhenjiang Kehua Fishery Development Co., Ltd.
Sanqiao Village
City
Yaoqiao Town, Zhenjiang, Jiangsu
Processing/Repackaging
Yes