P013

Country
Institution type
Register of caviar exporters
Exporter
No
Address
Zhejiang Qiandaohu Funday Aquatic Products Co., Ltd
No. 369 Muzhou Road
City
Qiandaohu Town, Chun’an, Zhejiang
Processing/Repackaging
Yes