P012

Country
Institution type
Register of caviar exporters
Exporter
No
Address
Rihui (Fuzhou) Foods Co.,Ltd
No.62 Yanggong Road, Dongdai Town, lianjiang County, Fuzhou, Fujian
Province
Processing/Repackaging
Yes