Bulgaria - Register of caviar exporters

Code Address Exporter Processing/Repackaging
108568340
Address
AQUAMASH LTD
11 Vladaia Street
City
Kurdjali
Yes No
111032534
Address
FISH INVEST LTD
5A, St. Kliment Ohridski Str.
City
Montana
Postal code
3400
Yes Yes
2041107 68
Date of CITES registration
Address
Nutars Ltd.
4, "Baruten pogreb" str.
City
Varna
Yes No
BG 13400005
Address
Aquafish Pazardzhik Ltd.
2, General Gurko Str.,
City
Pazardzhik
Yes Yes
BG 1613002
Address
Parpen Tchobanov Ltd.
4114 Boliartzi, Reg. Plovdiv
No Yes
BG 1613002 / BG 1613010
Address
Oscietre Commerce Ltd.
4114 Boliartzi, Reg. Plovdiv
Yes Yes
BG 1613014 EO
Address
ESETRA LTD
7, Dragota Str.
City
Plovdiv
Postal code
4003
Yes Yes
BG 202625910
Address
FANI AKVA Ltd.
20, G. Kondulov Str.
City
Kurdjali
Yes Yes
BG 203249884
Date of CITES registration
Address
Erim Fish JSC.
176, "Brezovsko shose" str., Plovdiv
City
Plovdiv
Yes
BG 206336209
Address
Forest Group Fish Ltd.
10, "Pop Hariton" str.,
City
Shivachevo
Yes Yes